Κόκκινος τοίχος μυστικό βιβλίο της μαγείας

Kavic Marabuš

Kapesní příručka cestovatele světem černého slunce

Překladem Pastora Kamila Rubína, 4. Slunovratného kněze Mezidisčí

3. edice, 1934, Rottmeier Institute

seal of solomon

I. Úvodní slovo k druhé revizi překladu

Následující text je vyvrcholením mnohaleté práce, která mi byla svěřena bezprostředně po mém dovršení arci-věďství ve vídeňské paži našeho spolku. Mé dílo započalo roku 1879. Jako tehdy čerstvě 27 letý muž, který podstoupil 4. slunovratný rituál, jsem byl mezi prvními z řádu, kteří se dozvěděli o prolomení 'Jitřní Brány.' Dnes je již běžným jevem, že se nově příchozí do našich řad dozvídají o protilehlém světě 2 týdny po druhé krve-oběti, není ale žádným tajemstvím, že činí tak skrze můj překlad.

Jsem přesvědčen, že právě znalosti nabyté z mého překladu se zasloužily o vůbec první velvyslaneckou pozici lidí v Zemi Černého Slunce, kterou mezi lety 1883 a 1892 zastával náš bratr Matěj Ludvík.

Úzce jsem spolupracoval s dvěma dalšími, kteří souběžně se mnou psali Marabušovo dílo do jazyka řeckého a německého. O několik let později vyšel oficiální překlad v ruštině a angličtině a po eliminaci převratu šanghajské paže vznikl i překlad čínský v roce 1928. Dodnes jsem přesvědčen, že díky mému jazykovému talentu jsem se zasloužil o vysokou míru úcty k naší české paži řádu, neboť byli to právě češi, kteří stáli jako první na druhé straně.

Toto je má druhá revize původního překladu, který byl tehdy publikován pro hrstku vysoce postavených v roce 1882, kteří počaly navazovat diplomatické vztahy s Pentavládou Země Černého Slunce. Změny v této verzi jsou primárně jazykového rázu co se týče nomenklatur jistých bytostí a geografických oblastí, jež čas a užívání jazyka pozměnil od předchozí verze. Další změna se týká jmen těch, kteří zastávají nejvyšší politické posty Pentavlády a informace o našich pozemských velvyslancích. Jediná faktická změna byla provedena v první knize 'Zimozboj,' neboť v roce 1932 proběhla krátká revoluce Kastaržských pánů, která si úspěšně vydobyla revizi pasáže svatého písma, která popisovala první pohlavní styk Bažir Štuka a početí Vaga-Vydury. Kastaržští jitřní kněží tehdy vydali prohlášení, že Vaga-Vydura byla počata bezpohlavně. Z racionálního pohledu se jedná o prevenci deziluzí o Bažir Štukově čistotě, neboť jeho první ženou byla jeho vlastní dcera, která vzešla z jeho semene smíšeného s černozemí prokušných dubů. Jsem přesvědčen, že tato revize byla motivována lidskými znalostmi, co se incestních početí týče, které se vědcům protilehlé země dostalo.

II. Kavic Marabuš

Tato kniha v originále vznikala jako kronika Země Černého Slunce, kterou po dobu 320 let kompletoval skřítčí spisovatel a platonický milovník myskadrálních jepic Kavic Marabuš. Vznik jeho textu tehdy započala silně destabilisovaná politická situace, která vyústila v celosvětový válečný konflikt. Marabuš byl přesvědčen, že jeho role spočívá v zaznamenání historie a mytologie jeho světa pro následné generace, které by snad přežili globální devastaci. 27 letá válka však v konec světa nevyústila, a následné politické uspořádání se zasloužilo o stoletý mír a postupnou globalizaci, která přetrvává dodnes v podobě Pentavlády Země Černého Slunce. Po dlouhou dobu psal Marabuš svou kroniku v postraní s nejistým cílem. Za svůj život se však zasloužil o roli nejzkušenějšího cestopisce a jeho jméno se stalo synonymem vědomosti.

Po prolomení Jitřní Brány vystoupalo Marabušovo rozpracované dílo do povědomí vládnoucích elit. Obě strany světa měly zájem o diplomatický kontakt a unikátní dílo mělo potenciál státi se encyklopedickým průvodcem pozemským návštěvníkům. Dostalo se mu tehdy nemalých grantů a šance navštívit 'druhou' stranu. Kavic Marabuš byl členem první 'průzkumné' skupiny, která navštívila náš svět. Stal se blízkým přítelem Vele-Slunokněze Rottmeiera, a já sám jsem s ním mnohokráte přišel v kontakt v diskuzi o našich světech. Po finalisaci svého díla odevzdal zbytek svého života cestování Zemí.

Kavic Marabuš zemřel přirozenou smrtí ve věku 732 pozemských let v úlovém městě podzemních víl v Amsterdamu.

III. K jazyku

Jazyk původního díla je nejpřipodobnitelnější zemské etruštině, která sama o sobě je častým původcem mnoha sporů. Text je psán sloupcovitě, písmem o 74 znacích a bezpočtu hieroglyfů. Příručka obsahovala dodatky v [naší] řečtině a byla pokusem vydavatele o zjednodušení případných budoucích překladů. Oficiálním jazykem Země se stala právě řečtina, nicméně sám autor této knihy ji ovládal pouze okrajově.

Byť je tato kniha koncipovaná encyklopedicky, je rozdělena v pět separátních děl. První, Zimozboj, počíná mytologickým výkladem vzniku Země Černého Slunce a jako jediná není autorským dílem Kavica Marabuši. Z našeho pohledu lze hovořit o 'svatém' písmu Pentavlády, nicméně je nutné zmínit, že jednotlivé národy Země Černého Slunce mají mýty vlastní a často velice odlišné. Dalo by se tvrdit, že Zimozboj je vírou vládnoucí elity převyprávěné pro pozemské návštěvníky.

Druhá kniha chronologicky dokumentuje politické dění, které ústí vznikem pentavlády a propojením našich světů. Kniha třetí je geografickou příručkou - popisuje kontinenty a jejich současné politické uspořádání. Čtvrtá kniha je encyklopedickým bestiářem ras a bytostí, se kterými může pozemský návštěvník přijít do styku.

Konečně poslední pátá kniha je Marabušovým vlastním dílem, kompletovaným posmrtně z jeho dopisů, deníků a záznamů. Než čtenář otočí list, měl by brát na vědomí, že toto dílo nebylo původně koncipováno pro lidi - tedy nečte se jako 'naše' běžné knihy. Původní verze je jakýmsi slovníkovým labyrintem poznámek a odkazů pod čarou, šifer a jazykových dvojsmyslů a čte se více jako 'choose your own adventure'. Můj překlad usiluje o značné usnadnění.

- Kamil Rubín, IV KSM

Předmluva

Tato kniha vznikla v průběhu čtyřiceti cyklů úpadku a následné revoluce Karžánských pánů, která obrátila směr průběhu našeho světa vzhůru nohama. Mým původním zadáním bylo vytvořit kroniku našeho světa od počátků Černých Srdcí až do současné doby - nutno uvést, 'současná doba' pro mne tehdy znamenala vládu Merivejců a hrozbu celosvětového konfliktu, který dnes již nazýváme Velkou Válkou 13 osad.

Dílo jsem tehdy počínal tvořit z vlastní potřeby informovat přeživší po případném katastrofickém vyvrcholení tehdejších světových tenzí a nabídnout příštím generacím přehled o historii jejich světa. Katastrofa však nepřišla a po politickém převratu vznikl o mou rozpracovanou knihu zájem ve vysoce postavených kruzích, které čerstvě začaly manipulovat s možností prolomit Jitřní Bránu ve středu našeho světa.

Zhruba během třetího cyklu po Galdaryjské revoluci, kdy začalo být normou, že do našeho světa přicházely bytosti z odvrácené strany, vyšlo najevo, že mé dílo má potenciál stát se jediným zdrojem informací nejen pro naše vlastní budoucí generace, ale i pro cizince, kteří naším světem začali proudit. Dnes již tyto cizince známe jako 'lidi', byť toto označení, sic již zakořeněné v našich myslích, je stále nepřesné, neboť zahrnuje mnoho ras, entit a duší.

Krátce po setkání ještěřích lidí ze 'Země' (tj. odvrácená strana, nebo Svět Bílého slunce) s vládnoucí elitou Kasťow, která tehdy ovládala Jitřní Kontinent, byla má práce konečně zhodnotněna oficiální formou a dostalo se mi nemalých grantů z hned několika zdrojů. Mé dílo přestalo býti čistou kronikou našeho světa a konečně se stalo dílem informativním pro všechny, kteří se zajímali o náš svět.

Dostalo se mi mnoho vytýkavých pohledů a názorů, které mne osočovaly z toho, že mé dílo již nebude pod záštitou korporací, které nově ovládali náš svět, objektivní. Je však musím ujistit, že tato kniha byla vždy v mé plné režii a veškeré revize, kterými prošla, nikdy neobsahovaly to, čemu lidé říkají cenzura. Černá Triáda uznala mou knihu za nejlepší dílo, které náš svět kdy vyplodil a já nemám v úmyslu s tak silným hlasem rozporovat.

- Kavic Marabuš

Πρώτο βιβλίο

překliž-pasáže:

I Zimozboj IV mažulyn II Gyliáš Žuň II Martin II Křídlí Republika Nymfetek V V Amsterdamu II Histograf II URJŘ